top of page

פעילויות המכון

המכון לפסיכותרפיה בתיאטרון שם לו למטרה לקדם את תחום תיאטרון הפלייבק הטיפולי בארץ ובעולם  וזאת בהמצאות הכשרת מנחי קבוצות ומטפלים, ימי עיון מקצועיים , סדנאות אינטנסיביות וקבוצות טיפוליות 

קבוצת האינקובטור

​​

קבוצת טיפולית חווייתית מתמשכת העוסקת בפיתוח ובהתנסות בטכניקות שונות בתיאטרון פלייבק טיפולי. 

לימודי תעודה בפסיכותרפיה
בתיאטרון פלייבק

 תוכנית דו שנתית 

 התוכנית תעסוק בהנחיית קבוצות תיאטרון פלייבק טיפולי עם אוכלוסיות שונות. 

ימי עיון ואינטנסיבים
דגש מיוחד ינתן למיקומה של החוויה  המתקנת כתוכן בתוך ההחזרה התיאטרונית וכתהליך מתמשך באינטראקציה הקבוצתית.
bottom of page