top of page

 

לימודי פסיכותרפיה קבוצתית אנאליטית בתיאטרון פלייבק במכללה האקדמית בית ברל

 

מסלול לימודי תעודה דו-שנתית

המסלול יעסוק בהנחיית קבוצות תיאטרון פלייבק טיפולי עם אוכלוסיות שונות. בנוסף נלמד אפשרויות שילוב התערבויות והתבוננויות בהשראת תיאטרון הפלייבק הטיפולי בצורות טיפול אישיות, קבוצתיות ומערכתיות שונות. נבחן תיאורטית וחווייתית הבניות פסיכואנליטיות מרכזיות, את ביטויין בתיאטרון פלייבק טיפולי ואת השלכותיהן על טכניקת ההנחיה. 

במהלך הלימודים יבחנו התיאוריות המרכזיות של זמננו בפסיכותרפיה פסיכואנליטית ובטיפול קבוצתי והיחסים ביניהן לבין הפרקטיקה הקלינית של תיאטרון הפלייבק הטיפולי. נעמיק בהבניות התיאורטיות של מלאני קליין, וויניקוט, יונג, קוהוט, ביון, אוגדן, בולאס, באלינט, מיטשל ופוקס (Foulkes) והאופנים השונים בהם תיאוריות אלו מתבוננות על התהליך הטיפולי ומנסות ליצור בתוכו מנוף לצמיחה ולשינוי.

התוכנית תשזור בתוכה למידה של מושגים מרכזיים מהתיאוריות ותנסה ייחד עם המשתתפים לבחון סיטואציות בתיאטרון פלייבק טיפולי מנקודת המבט שלהן. זאת במטרה להעשיר ולהעמיק את יכולת המטפלים להתבונן על תכנים ותהליכים בטיפול מזוויות שונות.                                            

בנוסף תיערך בחינה מעמיקה של התהליכים הנפשיים והטיפוליים הגלומים בתיאטרון האימפרוביזציה כמאפשר התפתחות של מרחב מעבר משחקי. נתבונן באפשרויות ליישום תהליכים אלו בתיאטרון פלייבק טיפולי.

                           

בשנת הלימודים הראשונה נתמקד בלימודי מקורות השראה תיאורטיים, תיאטרון אימפרוביזציה, תיאטרון פלייבק בטיפול אינדיבידואלי, משפחתי וזוגי, ניתוח תפקיד בדינמיקה קבוצתית, חשיבה ארכיטיפלית, המטאפורה המרפאת, פסיכודרמה ותיאטרון פלייבק טיפולי, שימוש באגדות ומיתוסים בפלייבק טיפולי, רזוננסים דרמטיים.                                                                                            

בשנת הלימודים השנייה נתמקד בעבודה טיפולית מעשית בלווי הדרכה צמודה שתהווה נדבך נוסף בהעמקת ההבנה ויכולת היישום של ההבניות התיאורטיות האנליטיות על סיטואציות קליניות בתיאטרון פלייבק טיפולי. 

 

הלימודים מתקיימים במכללה האקדמית בית ברל  
הלימודים יתקיימו בימי רביעי משעה 10:00-15:30 , 
מחודש אוקטובר 2021 עד חודש יוני 2022 

392 שעות אקדמיות, שכר לימוד בתוכנית 9,000 ₪ לשנה
המועמדים העומדים בתנאי הקבלה יוזמנו לראיון,

התכנית מוכרת לגמול השתלמות ולשנת שבתון 

השעות מוכרות כשעות אמנות-דרמה

התעודה מוכרת על ידי העמותה הישראלית להנחיה ולטיפול קבוצתי.

לפרטים והרשמה: 052-8626024 

bottom of page