top of page

נושאי הלימוד

מהנושאים שילמדו בתכנית:

תיאוריות אנליטיות ופסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק א' – רונן קובלסקי

הקורס יסקור תיאוריות אנליטיות שונות ואת האופנים בהם ניתן להתבונן מתוכן על אינטראקציות ולהבנות התערבויות שונות בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. נסקור את תיאורית הדחף של פרויד, תיאוריות יחסי אובייקט של מלאני קליין, פרברן, ויניקוט וביון ופסיכולוגית העצמי של קוהוט

מודל הרזוננסים הדרמטיים – מנחת הקורס דר' סוזאנה פנדזיק

בקורס נלמד ונתנסה במודל הרזוננסים הדרמטיים בדרמה תרפיה הבוחן את הרזוננסים הנפשיים וכיצד הם מתורגמים לפעולות בימתית אשר מאפשרות כניסה הדרגתית לתוך המרחב המשחקי/טיפולי. כמו כן נתבונן ביישומים של המודל בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק.

 

חשיבה יונגיאנית וניאו יונגיאנית – מנחה הקורס דר' אבי באומן

הקורס יסקור את מערכת הרעיונות והמונחים היונגיאנית ואת הרלוונטיות שלהם לתהליך העבודה בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. נעסוק בחשיבה הארכיטיפלית ונדגים את היישום של צורת חשיבה זו בעבודה עם הפרט והקבוצה.

אנליזה קבוצתית – מנחת הקורס יעל דורון

בקורס נלמד את מערכת הרעיונות והמונחים של ביון ושל פוקס בעבודה קבוצתית ואת ההשלכות שלהם על פסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק.

תיאוריות בדרמה תרפיה – מנחת הקורס גלילה אורן

בקורס נלמד רעיונות עכשוויים בדרמה תרפיה ואת היישומים שלהם בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. נעמיק במודלים מתוך תיאורית התפקיד של לנדי ומודל ה EPR של ג'נינגס.

 

אימפרוביזציה ולימוד עבודה בימתית בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק - מנחת הקורס - נילי לובראני

נלמד עקרונות בסיסיים ומתקדמים באימפרוביזציה, את השלכותיה הנפשיות ויישומיהם לפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק

 

דילמות בהנחיית תיאטרון פלייבק מנחת הקורס -  אביבה אפל 

נבחן התלבטויות שונות של מנחה קבוצות פלייבק בהסתמך על נסיונה של אחת מותיקות השבט וממובילות התחום בעולם.

 

גשטאלט ופסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק מנחה הקורס -  אבי הדרי

- נתנסה בהתבוננות הייחודית של אבי הדרי המשלבת דרמה תרפיה, גשטאלט ובין תחומיות ואת השלכותיה על פסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק 

 

עבודה מובנית בקבוצות קטנות, ריטואלים בפלייבק – מנחה ניר רז

הקורס יבחן ריטואלים אפשריים בפתיחת ובסיום מפגשי פסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק ואת השיקולים בבניית ריטואלים שכאלו. בנוסף יבחן הקורס אפשרויות שימוש במבנים מבמת תיאטרון הפלייבק כחלק מעבודה מובנית עם הקבוצה הטיפולית במרחב המשחקי.

 

תיאוריות אנליטיות ופסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק ב' – רונן קובלסקי

הקורס ימשיך לסקור תיאוריות אנליטיות שונות ואת האופנים בהם ניתן להביט מתוכן של אינטראקציות ולהבנות התערבויות שונות בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. החלק זה נתמקד בגישות התייחסויות ואינטר סובייקטיביות שונות.

 

הגישה הנרטיבית בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק – שושי קיסרי

נלמד את עקרונות הגישה הנרטיבית, יישומיה והזווית הייחודית שהיא מתבוננת מתוכה על פסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק.

 

לימוד מודל הנחיית הקבוצות של מקנזי וצורות קצרות בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק מנחה הקורס -  ניר רז  

נלמד מודל ייחודי שפותח במכון המשלב שלבי התפתחות קבוצה עם צורות מובנות בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק. 

 

פסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק  - מנחה הקורס רונן קובלסקי

בקורס נלמד ונתנסה במודלים ובטכניקות שונות בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק כגון: דופק פלייבק, איסוף ואיסופי ביניים, מבנה ההחזרה הדרמתית והתערבויות טיפוליות של המנחה. בנוסף הקורס יעשוק בשיקולים ובמעברים בין רמות שונות של הבניה, עבודה ממוקדת בפרט מול עבודה קבוצתית ומעברים בין הבמה לחלל המשחקי.

 

 

הדרכת פרקטיקום בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק –

מנחות הקורס פזית אילן ברקוביץ' ויהודית אברמוב

קורס זה יהווה מסגרת הדרכתית וליווי צמוד להנחיית הקבוצות השונות על ידי הסטודנטים בעבודה המעשית.

 

שפה בימתית, אקפוזיציה, קונפליקטים וטרנספורמציות בפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק בהנחיית - ניר רז ופזית אילן ברקוביץ 

מסע מעמיק לתוך עולם תיאטרון הפלייבק. מתוך מטרה להרחיב את ארגז הכלים של מנחה הפסיכותרפיה בתיאטרון פלייבק, בקורס נתמקד בעבודה על רבגוניות , קשב, אלתור וראיה תיאטרונית רחבה 

 

ממשתתף למנחה – מנחה הקורס רונן קובלסקי

הקורס ילווה את הסטודנטים בהכנות הנדרשות ובתהליך הקמת הקבוצה לקראת שלב העבודה המעשית. נעסוק בהתמודדויות השונות הנובעות מגיבוש זהות המנחה וברלוונטיות שלהן לתהליך הטיפולי.

bottom of page